Dörediji hakda

Döredijiniň hekaýasy

Çagalygymda beýik ökjeli meniň üçin diňe bir arzuwdy. Her gezek ejemiň ýaramaz beýik ökjesini geýenimde, elmydama çalt ulalmak islegim bar, diňe şu görnüşde, has köp we has beýik ökjeli geýip bilerin makiýaup we owadan köýnegim, ulalmak diýip pikir edýän zadym.

Kimdir biri dabanyň tragiki taryhydygyny, käbirleri bolsa her toýuň beýik ökjeli meýdançadygyny aýtdy.Soňky metaforany has gowy görýärin.

Redaşyl dabarasynda şol bir gyzyl beýik dabany geýip biljekdigini, ýüregini halaýan ýüregine öwrüp, aýlanýandygyny göz öňüne getiren gyz. 16-njy sentýabrda beýik ökjeli geýmegi öwrendi. 18-nji sentýabrda, dogry ýigit bilen tanyşdy. 20 ýaşynda, toýunda iň soňky bäsleşik näme boldy. Heöne özüne beýik dabany geýen gyzyň ýylgyrmagy we ak pata bermegi öwrenmelidigini aýtdy.

Ol ikinji gatda, ýöne beýik dabany birinji gatda galdy. Beýik dabanyndan çykardy we şu pursatdaky erkinlikden peýdalandy.Ertesi gün irden täze beýik dabany geýip, täze hekaýa başlar. Bu onuň üçin däl, diňe özi üçin.

Elmydama aýakgaplary, esasanam beýik ökjeli gowy görýär.Egin-eşik jomart bolup biler we adamlar onuň nepisdigini aýdarlar. Şeýle hem eşikleri daňyp bolar we adamlar onuň seksi diýerler.Shoesöne aýakgap diňe dogry däl, eýsem kanagatlandyryjy bolmaly.Bu bir hili sessiz nepislik, aýalyň çuňňur narkomanlygy.Zolushka üçin aýna süýüm taýýarlanyşy ýaly.Egoist we biderek aýal, aýaklarynyň kesilmegi bilenem geýip bilmeýär.Şeýle nepislik diňe ruhuň arassalygy we rahatlygy üçin.

Onuň pikiriçe, bu döwürde aýallar has dargadyp bilerler.Edil şol wagt beýik dabanyny çykaryp, täze beýik dabany geýen ýaly.Sansyz aýal-gyzlaryň öwrenilmedik we oňat ökjeli aýaklaryna basmak arkaly güýçlener diýip umyt edýär.

Aýal aýakgap dizaýnyny öwrenip başlady, öz gözleg we barlag toparyny döretdi we 1998-nji ýylda garaşsyz aýakgap dizaýn markasyny döretdi. Ol aýal-gyzlaryň rahat we moda aýakgaplaryny nädip ýasamalydygyny öwrenmäge ünsi jemledi.Ol tertibi bozmak we diňe hemme zady üýtgetmek isledi.Bu pudaga bolan höwesi we ünsi ony Hytaýda moda dizaýny ulgamynda uly üstünlik gazandy.Asyl we garaşylmadyk dizaýnlary, özboluşly görüş we tikinçilik ussatlygy bilen markany täze belentliklere çykardy. 2016-njy ýyldan 2018-nji ýyla çenli bu söwda markasy dürli moda sanawlaryna girizildi we Moda hepdeliginiň resmi meýilnamasyna gatnaşdy.2019-njy ýylyň awgust aýynda bu söwda Aziýanyň aýal aýakgaplarynyň iň täsirli markasy diýen ada eýe boldy.

Recentakynda geçirilen söhbetdeşlikde esaslandyryjydan dizaýn ylhamyny söz bilen beýan etmegi haýyş edildi.Birnäçe nokady sanamakdan çekinmedi: aýdym-saz, oturylyşyklar, gyzykly zatlar, aýrylyşmak, ertirlik nahary we gyzlarym.

Aýakgaplar, göleleriňiziň ajaýyp egrisini tekizläp bilýän, ýöne braslaryň düşnüksizliginden uzak.Aýallaryň diňe seksi döşleri bar diýip gözi bilen aýtmaň.Asylly seksi, beýik ökjeli ýaly inçejiklerden gelýär.Iöne aýaklaryň ýüzden has möhümdigini we has kyndygyny pikir edýärin, geliň, aýallar halaýan aýakgaplarymyzy geýip, düýşlerimizde jennete gideliň.