Marka hekaýasy

Marka hekaýasy

Men size bir jübüt beýik ökjeli ýasaýaryn
Dürli reňkler we gündelik geýim ýygnamak üçin materiallar bilen
Şkafyňyzy we magistralyňyzy dolduraryn
Olary bir goýduň
Ol ýanyňa alýar
Şol ajaýyp aralyga
Toý suratlarynyň 99 toplumyny alyň
Olary bir goýduň
Size has ynam we güýç beriň
Olary bir goýduň
Özüňden başga hiç kimi söýmeýän uly aýal wibini hem söýüp biler
Beýik ökjeli ýel bilen ýöremek

Biri belli bir pursatda belli bir adam bilen hemişe duşuşýar
Bu dünýä üçin iň ýumşaklyk bilen
Men bu mylaýymlygy edýärin
Goşgyna
Aýakgap
Umyt edýärin
Muny geýen aýallar
Söýgä ynanyň
Aşyk boluň
。。。。。。。。。。。。。

Bir aýakgap dizaýny
Halfarym ýyl noldan aýak alyň
Diňe stili ösdürmek däl
Her jikme-jigi gowy düzýär

Bir aýakgap öndürýär
Başyndan ahyryna çenli 7 gün alyň
Bu biziň netijesizligimiz däl
Sebäbi wagta hormat goýulmagy sebäpli
Her önümde gaýtalamak üçin ýeterlik wagt sarp ediň
Aýakgaplarymyzyň hersini ýasamak
Bu özboluşlylygyň ruhudyr

Aslynda
Dünýä bize ýeterlik wagt berýär
Hemme zady haýal et
.Aly
Bir käse çaý ýuwaş-ýuwaşdan
Kitaby haýal okaň
Bir jübüt aýakgap ýasady
Adamy haýal söýüň