Maslahat gullugy

Hyzmatlar

01

Satuwdan öňki hyzmat

(1) Professional dizaýn topary öz önümleri üçin ýöriteleşdirilen müşderilere hyzmat edýär
(2) Hepdede 20-den gowrak täze dizaýn
(3) Öýde dürli moda görkezişleri bilen hyzmatdaşlyk edýär, adaty dizaýn düşünjelerini we ylhamlaryny bozýar.
(4) Alyjylara bazar derňewine, talaplary tapmaga we takyk ýerleşdirmäge kömek ediň
(5) Onlaýn zawodda gözden geçirmek üçin elýeterli.

02

Satyş hyzmaty

(1) EUR we ABŞ-nyň aýak görnüşini sazlamak boýunça, müňlerçe synanyşykdan soň hakyky ýagşylygy ediňsoňky görnüşi.
(2) 158 prosedura hiline berk gözegçilik edýär
(3) Saýlanan ýokary hilli materiallar
(4) Ösüşi wizuallaşdyrmak

03

Satuwdan soň hyzmat

(1) definitionokary kesgitli effektli suratlar we wideolar bilen üpjün ediň
(2) Dizaýn we hil kanagatlanarly däl bolsa, gaýdyp gelmegi ýa-da çalyşmagy goldaň.
(3) Daşary ýurtly meşhur bloggerler synap görýärler
(4) Alyjylaryň isleglerine düşünmek üçin ýylda bir gezek baryp görmek hyzmatyna goldaw beriň