Lomaý ak patentli deri üçin ýörite nyşan

Gysga düşündiriş:

Lomaý ak patentli deri üçin ýörite nyşan

.: Ok: XinziRain-o-ak

Material: patentli deri elýeterli we ätiýaçda, omöriteleşdirilen deri kabul edildi

Dabanyň beýikligi: 8 sm, Aýakgabyň beýikligi kabul edildi

Ölçegi: ABŞ ululygy 5 ABŞ ululygy 15 (uly ululygy ABŞ ululygy 12-15 Düzeltmeli)

Reňk: ak / gyzyl / gara / kümüş / erik… .. Adaty reňk kabul edildi.

Ippingükleme: Sargyt tassyklanandan birnäçe gün soň howa / gämi / otly bilen.

Töleg / jikme-jik baha / beýik ökjäňizi sargyt etmek ýa-da sargyt maglumatlary barada has giňişleýin maglumat üçin e-poçtaňyzy ýa-da gözlegiňizi şu ýere iberip bilersiňiz,

Whatsapp belgiňizi şu ýerde goýmagyňyzy maslahat berýäris, gysga wagtyň içinde size goşarys.


Haryt maglumatlary

Amal we gaplama

XINZIRAIN NYLLYK WAKASY

Haryt bellikleri

Önümleriň beýany

Şkaflarymyzda tekiz aýakgaplar we krossowkalar tapawutlanan bir ýyldan soň, dabany ep-esli wagt aldy.Manyöne köpleriň çak edişiniň tersine, topukly aýakgaplar, esasan ak reňkde nepislik we özüne çekiji täsir galdyrýar.

Dürli wersiýalarda peýda bolan bu tendensiýa, islendik pursatda bolşy ýaly islendik aýalyň stiline uýgunlaşyp biler.Inçe gaýyşly siluetler güýçli nasoslar bilen ünsi paýlaşýar we islendik görnüşi ýokarlandyrýar.Futbolka we jinsi ýa-da partiýa köýnegi bilen bolsun, ak topuklar bu ýazda hemmeleriň göwnünden turjak seksi aýakgapdyr.

 

Aýak barmakly orta beýik ökjeli stiletto nasoslary (6)

Bu aýakgaplar ätiýaçda, esasan lomaý satuw üçin, size zerurlyk / baha / MOQ / paket / ýük daşamak / ululyklar barada haýsydyr bir soragy bilmek zerur bolsa, saftiy, pls bize gözleg ibermek üçin arkaýyn boluň, gitseňiz gowy bolardy whatsapp belgiňizi haýyş edýäris, wagtynda habarlaşyp bileris

Aýakly barmak orta beýik ökjeli stiletto nasoslary (7)

Esasan aýal aýakgaplary üçin adaty aýakgaplarymyz, käbir erkekleriň aýakgaplaryny, deri aýakgaplaryny ýa-da PU aýakgaplaryny, açyk deri aýakgaplaryny, her dürli adaty aýal aýakgaplaryny, aýakgaplaryny, sandallaryny, beýik ökjesini kabul edýär, hünär dizaýn toparymyz bar, kämilleşdiriň önümçilik prosesi, tejribeli önümçilik işgärleri, berk hil gözegçiligi, ajaýyp gaplama, ýöriteleşdirilen logo hyzmatyny hem berýär.

Şeýle hem, uçuş işgärleriniň aýakgaplary ýaly ýöriteleşdirilen professional aýakgaplary kabul edýäris.Mysal üçin, satyjylar üçin aýakgap ýasamak, tans etmek üçin aýakgap ýasamak, lukmanlar we şepagat uýalary üçin aýakgap ýasamak, mugallymlar üçin aýakgap ýasamak, talyplar üçin aýakgap ýasamak.Hawa, zawod bolanymyz üçin, islegiňizi kabul edip bileris.

Zenan aýakgap adaty diňe bir hödürlenýän hyzmat däl, XinziRain däl-de, eýsem özüňiziň bellän logotipiňizi çap ediň.Effokary netijelilik, Iň ýokary hilli, Çalt eltip bermek, wizual önümçilik, bize ynanyň we habaryňyzy ýa-da e-poçtaňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy hyzmatlar we çözgütler.

 • XinziRain ýörite aýakgap hyzmaty2
 • OEM we ODM HYZMATY

  Aýakgap dizaýnlaryňyzy alanyňyzdan soň, tassyklamak üçin gödek bir nusga taýýarlarys, Soňra ähli jikme-jiklikler tassyklanandan ýa-da taýýarlanylandan soň 5-7 günüň içinde gutarjak iň soňky nusgany taýýarlaýarys.

  xingziyu (2) xingziyu (3) • Öňki:
 • Indiki:

 • H91b2639bde654e42af22ed7dfdd181e3M.jpg_

  XINZIRAIN NYLLYK