Hususy şahsy bellik Ak sumka we aýakgap toplumy

Gysga düşündiriş:

Aýakgap we sumka toplumymyz, müşderilerine doly we şahsylaşdyrylan görnüşi hödürlemek isleýän moda öňdebaryjy şahsyýetler we ajaýyp markalar üçin ajaýyp.Toýa, aýratyn bir çärä gatnaşýarsyňyzmy ýa-da gündelik eşigiňizi ýokarlandyrmak isleýärsiňizmi, toplumymyz islendik çärä gabat gelýän derejede köpdür.

Toplumyzyň ak reňki we ýumşak dizaýny ony möwsümden soň geýip boljak nusgawy saýlamaga öwürýär.Düzülip bilinýän opsiýalarymyz bilen, hakykatdanam özboluşly bolmagy üçin şahsy degişiňizi goşup bilersiňiz.


Haryt maglumatlary

Amal we gaplama

XINZIRAIN NYLLYK WAKASY

Haryt bellikleri

Model belgisi: CUS0407
Daşarky material: Kauçuk
Daban görnüşi: Inçe ökjeli
Aýakgabyň beýikligi: Super High (8 sm)
Reňk:
Ak + HYZMATDAŞ
Aýratynlyk:
Dem alýan, ýeňil agram, süýnmäge garşy, çalt guratmak
MOQ:
IOW GOWY GÖRNÜŞ
OEM & ODM:
OEM ODM hyzmatlaryny kabul ediň

HYZMATDAŞLYK

Aýal-gyzlar aýakgaplary we sumkalar toplumy “Customization” kompaniýamyzyň esasy önümidir.Aýakgap kompaniýalarynyň köpüsi aýakgaplary esasan adaty reňklerde dizaýn etseler-de, dürli reňk görnüşlerini hödürleýäris.Aýratyn-da, reňk opsiýalarynda 50-den gowrak reňk bar bolan aýakgap kolleksiýasynyň hemmesi düzülip bilner.Reňk düzmekden başga-da, dabanyň galyňlygyny, dabanyň beýikligini, ýörite marka nyşanyny we ýeke-täk platforma görnüşlerini hödürleýäris.

Biz bilen habarlaşyň

 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

1. Sag tarapdan soragnamany dolduryň we iberiň (e-poçtaňyzy we whatsapp belgiňizi dolduryň)

2.E-poçta:tinatang@xinzirain.com.

3.whatsapp +86 15114060576

“X” “Custom Private Label” dizaýn materialy Çap edilen aýallar, sumka sumkasy we aýakgap sumkasy

Ak reňkli, ýumşak we ajaýyp lezzet.
Beýik ökjeli, özüne çekijiligiňizi görkezýär.

Gabat gelýän sumka, Her ädim bilen bellik ediň.
Toplum görnüşi tamamlaýar, nepislik gerekdi.

Şonuň üçin mähir we rahatlyk bilen ýöräň, ses çykarmaýan bu aýakgaplarda.
Her ädimiň bilen, stiliň beýany.

Başyndan aýagyna arassa ak, ýalpyldawuk etmek üçin ajaýyp toplum.
Bu aýakgaplarda we sumkalarda, elmydama gürleşersiňiz, hiç wagt yza galmaň.

HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy hyzmatlar we çözgütler.

 • XinziRain ýörite aýakgap hyzmaty2
 • OEM we ODM HYZMATY

  Aýakgap dizaýnlaryňyzy alanyňyzdan soň, tassyklamak üçin gödek bir nusga taýýarlarys, Soňra ähli jikme-jiklikler tassyklanandan ýa-da taýýarlanylandan soň 5-7 günüň içinde gutarjak iň soňky nusgany taýýarlaýarys.

  xingziyu (2) xingziyu (3)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • H91b2639bde654e42af22ed7dfdd181e3M.jpg_

  XINZIRAIN NYLLYK