Custöriteleşdirilen

Aýakgaplary nädip kesmeli

HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy LABLE HYZMATY

WHOLESALE köwüşleri

Aýakgaplara surat

DIZaynyňyzy diri edip bileris

ODM / OEM Hyzmatyny goldaýarys (Dizaýn adaty, logotip adaty, şahsy bellik we ş.m.)

Hilini barlamak üçin kiçi sargyt kabul edýäris.

Diňe dizaýn eskizini ýa-da aýakgap suratlaryny beriň, güýçli gözleg we dizaýn toparymyz bar, muny dogry edip biler.Companiesöne adaty nusga ýasamak üçin köp sanly kompaniýanyň hakyky nusgalaryny bermegiňiz zerur bolup biler.

Aýal aýakgaplary bilen has köp kompaniýalara we aýry-aýry kärhanalara kömek ediň

微 信 图片 _20220902154328
微 信 图片 _20220902160618

ISLENDIK MAGLUMATLAR

Dürli materiallary, patterensleri we reňkleri düzüp bilersiňiz.

Aýakgabyň bedeni, topuk, platforma, bezeg, insol we ş.m. hakda dizaýnyňyzy görkezip bilersiňiz.

Hususy çeýe hyzmaty hödürleýäris, diňe pikirleriňizi aýdyň.

Bizde XINZIRAIN marka gaplamasy bar, ýöne iş gaplamalaryňyz bar bolsa has gowy bolardy.

Adaty işimiz hakda has giňişleýin öwrenmek isleýärsiňizmi?Bize eýeriň Tik Tok, YouTuBe, Ins.

Has giňişleýin maglumat üçin haýyş edýärisderňew iber.Önüm dolandyryjymyz, dizaýnlaryňyzyň durmuşa geçirilmegine kömek eder.

HYZMATDAŞLYK

咨询

BIZ bilen habarlaşyň

想法

Şahsyýetiňizi görkeziň

Heels

GÖZLE. .N

töleg

TÖLEG

Heels2

MESELE WAGTY

01 运输 中 、 物流

BULK WAGTY

BILMEK ISLE. .RISIZ

Dizaýny biziň üçin edip bilersiňizmi?

Hawa, ösüşde baý tejribesi bolan hünärmen dizaýn we tehniki toparymyz bar, aýratyn talaplary bilen müşderilerimiz üçin köp sargyt etdik.

 

Önümleriň MOQ näme?

MOQ adaty aýakgap 50 jübüt.

 

MESELE WAGTY näme?

Nusga ähli jikme-jiklikler tassyklanylandan ýa-da taýýarlanylandan soň 5-7 günüň içinde tamamlanyp bilner.

Size we ähli jikme-jikliklere habar bereris.Ilki bilen tassyklamagyňyz üçin gödek nusga eder;Barlanyňyzdan soň ähli jikme-jikliklere ýa-da üýtgeşmelere göz ýetirýäris, iň soňky nusgasyny taýýarlap başlarys we iki gezek barlamak üçin size ibereris.

Köp önümçiligiň öňdebaryjy wagty näme?

Dogrusyny aýtsak, stiline we sargyt mukdaryna bagly bolar, adatça, MOQ sargytlarynyň esasy wagty tölegden 15-45 gün soň bolar.

 

Kompaniýanyňyzyň hiline gözegçilik etmek barada näme aýdyp bilersiňiz?

Professional QA & QC toparymyz bar we materialy barlamak, önümçilige gözegçilik etmek, taýýar önümleri ýerinde barlamak, gaplamagy görkezmek, ekt ýaly sargytlary başyndan ahyryna çenli doly yzarlaýarys.Şeýle hem sargytlaryňyzy doly barlamak üçin siz tarapyndan bellenen üçünji tarap kompaniýasyny kabul edýäris.

 

Onuň ussahanasy:   https://www.fiverr.com/jikjiksolo       

INSTERGRAM SAYTY:https://www.instagram.com/techpack_studio01/

Moda dizaýn pudagynda tejribesi bolan ştatdan daşary moda dizaýneri.

Aýakgabyňyzy sazlamak isleýän bolsaňyz, eskiz ýa-da çyzgysyz, ideýalaryňyzyň “Shoes-Tech-Pack” -a gelmegine kömek eder.Ine ýokardaky käbir suratlar we onuň sahypalary we sosial media Ins saýty.