Sorag-jogap

aýakgap

Sorag-jogap

2 önümçilik

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

Hawa, biz 1998-nji ýylda esaslandyrylan Zenan aýakgap öndüriji we eksportçy. Zawod aýal aýakgaplarynyň paýtagty bolan elde ýasalan aýal ökjeli aýakgaplaryň paýtagty Çengdu şäherinde ýerleşýär.

baryp görmek

Zawodyňyzy barlap ýa-da baryp bilerinmi?

Hawa, zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz, ýogsam size görkezip bileris3D VR wersiýasyýa-da her hepde göni ýaýlymda ýa-da wideo jaňy arkaly.

cata

Maňa önümleriň katalogyny iberip bilersiňizmi?

Hawa, erkekler we aýallar üçin köp aýakgap bar, marka ýa-da ýok, 4 möwsüm, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, iň täze gelenleri we gyzgyn satuwy iberip bileris.

ululygy

Haýsy ululygy üpjün edip bilersiňiz?

Aýakgaplarymyzyň ululygy EU34-48 ýa-da US4-17, ýöriteleşdirilen goşmaça ölçegli aýakgaplar üçin maslahatlaşyp bilersiňiz.

gowşurmak

Getirmegiň wagty näçe?

Gymmatly kagyzlar üçin 1-3 iş güni bolar, adaty aýakgap barada bolsa, ähli jikme-jiklikler tassyklanandan soň 5-7 gün bolar.

iberiş wagty

Ippingük daşamak adresime näçe wagt gerek?

Howa ekspressi, 5-7 iş güni, DHL, FedEx, UPS, TNT ...

töleg

Haýsy tölegi saýlap bileris?

Wiza, Master kart, T / T, PAYPAL, APPLE_PAY, GOOGLE_PAY, GC_REAL_TIME_BANK_TRANSFER West Union .......

gaýdyp gel

Yzyna we alyş-çalyş hyzmatyny edýärsiňizmi?

Hawa, harytlary alanyňyzdan soň haýsydyr bir hil meselesi bar bolsa, çalyşmagy ibereris;ýük daşamakda adam sebäpleri sebäpli posylkalar ýitirilen ýa-da zeper ýeten bolsa.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?