Baýram stilindäki aýakgap we sumka toplumy

Gysga düşündiriş:

Bu özboluşly aýakgap we sumka toplumy, stili bilen beýanat bermek isleýän moda düşünjeli aýal üçin ajaýyp.Üýtgeşik we gözüňi özüne çekiji eserlere baha berýänler üçin döredilen bu toplumda, nirä barsaňam kelläni öwürjek ajaýyp reňkler we nagyşlar bar.

Qualityokary hilli materiallardan ýasalan bu aýakgap we sumka toplumy islendik şkaf üçin ajaýyp goşundy.Torba ähli zerur zatlaryňyzy saklamak üçin giňdir, aýakgaplar rahatlyk we stil üçin niýetlenendir.Özboluşly tawus gök-ýaşyl reňk shemasy bilen bu toplum dynç alyş möwsümi ýa-da islendik aýratyn waka üçin ajaýyp.


Haryt maglumatlary

Amal we gaplama

XINZIRAIN NYLLYK WAKASY

Haryt bellikleri

Model belgisi: CUS0407
Daşarky material: Kauçuk
Daban görnüşi: Inçe ökjeli
Aýakgabyň beýikligi: Super High (8 sm)
Reňk:
haýwan derisiniň dizaýny + ​​HYZMATDAŞ
Aýratynlyk:
Dem alýan, ýeňil agram, süýnmäge garşy, çalt guratmak
MOQ:
IOW GOWY GÖRNÜŞ
OEM & ODM:
OEM ODM hyzmatlaryny kabul ediň

HYZMATDAŞLYK

Aýal-gyzlar aýakgaplary we sumkalar toplumy “Customization” kompaniýamyzyň esasy önümidir.Aýakgap kompaniýalarynyň köpüsi aýakgaplary esasan adaty reňklerde dizaýn etseler-de, dürli reňk görnüşlerini hödürleýäris.Aýratyn-da, reňk opsiýalarynda 50-den gowrak reňk bar bolan aýakgap kolleksiýasynyň hemmesi düzülip bilner.Reňk düzmekden başga-da, dabanyň galyňlygyny, dabanyň beýikligini, ýörite marka nyşanyny we ýeke-täk platforma görnüşlerini hödürleýäris.

Biz bilen habarlaşyň

 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

1. Sag tarapdan soragnamany dolduryň we iberiň (e-poçtaňyzy we whatsapp belgiňizi dolduryň)

2.E-poçta:tinatang@xinzirain.com.

3.whatsapp +86 15114060576

Baýram stilindäki aýakgap we sumka toplumy2

Mawy-ýaşyl yşykda ýalpyldawuk ýelekler, adaty bir görnüş, Tawusdan ruhlanan.

Elegant ökjeli, ajaýyp beýiklik, Torbany gabat getirmek üçin gaty dogry.

Her ädimde bagy ýanyňa getir, Bu aýakgaplar bilen ajaýyp burç.

Torba hem, çeper eser, Bilelikde, siziň keşbiňizi akylly edýär.

Goý, bu reňkler jadygöýligiňizi çykarsyn, we ýalpyldawuk saklasyn, eý, asuda.

Bu toplumda, jennetiň bir görnüşini tapjakdygyňyza ynanýarsyňyz.

HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy hyzmatlar we çözgütler.

 • XinziRain ýörite aýakgap hyzmaty2
 • OEM we ODM HYZMATY

  Aýakgap dizaýnlaryňyzy alanyňyzdan soň, tassyklamak üçin gödek bir nusga taýýarlarys, Soňra ähli jikme-jiklikler tassyklanandan ýa-da taýýarlanylandan soň 5-7 günüň içinde gutarjak iň soňky nusgany taýýarlaýarys.

  xingziyu (2) xingziyu (3)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • H91b2639bde654e42af22ed7dfdd181e3M.jpg_

  XINZIRAIN NYLLYK