BIRLEŞIK KESELI

Italiýaly Ben, awtonom dükanyň hyzmatdaşy

Ben biziň bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy dowam etdirdi.Tomaşaçylaryň öz sebitindäki isleglerini uly maglumatlary seljermek arkaly, ýerli sarp edijilere düşünişi bilen bilelikde, onlaýn dükany üçin müşderileriň durnukly akymyny üpjün etmek üçin amatly amal usullarynyň toplumyny takykladyk.we satuw

Uzak möhletli hyzmatdaşymyz Lerri

Lerry, aýal aýakgap markasy dükanynyň işgäri.XINZIRAIN bilen birnäçe ýyl bäri hyzmatdaşlyk edýär.XINZIRAIN-iň işgärleri we başlyklary bilen gowy gatnaşygy bar.Soň bolsa aýal aýakgap dükanyny açdy.Hyzmatdaşlygy dowam etdireris.

Epidemiýa sebäpli Jek işini ýitirdi, ýöne XINZIRAIN arkaly aýal aýakgap markasyna başlady

Jek hyýaly adam.Epidemiýa sebäpli asyl işini ýitirenem bolsa, ol durmady.XINZIRAIN-iň mugt gözleginiň üsti bilen bize has çuňňur düşünip, ýerli aýal aýakgaplary bilen ýerli ilatyň öwgüsini aldy.

Jon, COVID-19 sebäpli XINZIRAIN-i tanaýan franşizalaryň biridir

Jon COVID-19-yň täsiri sebäpli işini ýitirdi, ýöne XINZIRAIN-iň kömegi bilen aýal aýakgaplary üçin onlaýn dükan açdy we öňki satuw tejribesi arkaly, XINZIRAIN-iň hil önümleri bilen bilelikde aýlyk satuwy 30 000 dollardan geçdi.XINZIRAIN, aýal aýakgaplaryny gowy görýänlere hiç wagt durmaga kömek etmegi ýüregine düwdi.

Emili, XINZIRAIN bilen ilkinji internet tanymal adamy

Emili, soňky üç ýylda XINZIRAIN bilen hyzmatdaşlyk eden meşhur adam.XINZIRAIN-iň aýal aýakgaplary köp janköýer tarapyndan gowy görülýär we XINZIRAIN-iň önümleriniň hili has köp adam tarapyndan tanalýar.Internet meşhurlary bilen hyzmatdaşlygyň bu üstünlikli tejribesi bilen, XINZIRAIN has köp adam üçin ýokary hilli aýal aýakgaplary bilen üpjün etmek üçin has köp internet meşhurlary bilen şertnama baglaşar.