BIRLEŞIK MAGLUMAT

XINZIRAIN1998-nji ýylda esaslandyryldy, aýakgap öndürmekde 23 ýyllyk tejribämiz bar.zenan aýakgap kompaniýalarynyň biri hökmünde innowasiýa, dizaýn, önümçilik, satuw ýygyndysy.Şu wagta çenli 8000 inedördül metrden gowrak önümçilik bazasy we 100-den gowrak tejribeli dizaýner bar.10,000-den gowrak müşderä hyzmat etdik, köp adama aýakgaplaryny owkalamaga, esasy pursatlaryny döretmäge kömek edýäris.

Şol bir düýş görýän bolsaňyz, bize goşulyň.Ondan öň aşakdaky talaplary üns bilen okaň:

· Aýallaryň aýakgaplaryny gowy görmegiňiz we tendensiýa eýermegiňiz, belli bir satuw tejribäňiz we satuw toruňyz bolmaly.

· Göz öňünde tutulan bazarda deslapky bazar gözlegleri we baha bermeli we iş meýilnamaňyzy düzmeli.Bu biziň hyzmatdaşlygymyz üçin uly kömek bolar

· Dükanyňyzyň işini we önümleri saklamagy we ş.m. goldamak üçin ýeterlik býudjet taýýarlamaly.