GÖRNÜŞ

Işiňize çalt ýolda gitmek we sagdyn bolmak üçin size aşakdaky goldawlary bereris:

1. Hasap

Sargyt mukdaryna görä arzanladyş berer we bahasy lomaý bahadan has gowy bolar

2. Mugt nusgalar we sowgatlar

Hil tassyklamak we bazary barlamak üçin täze we meşhur dizaýnlarymyzyň mugt nusgalaryny size hödürlär,

şeýle hem festiwalda mahabatyňyz üçin mugt sowgatlar

3. Öz web sahypasyny guruň (Onlaýn)

Islärönümiň jikme-jik beýanyny beriň,ýalyaýratynlyklaryorsatuw nokatlary, ähli suratlar we nusgalar islän wagtyňyz elýeterlidir

4. Şahsy aýratyn gözleg we gözleg

Islärtäze ösdüriňdizaýnlaryýerli bazara esaslanýartalap edýär ýa-da häzirki gyzgyn satuw esasynda dört möwsüm uzaldyş dizaýnlaryny dörediň

5. Gaýtarmak we alyş-çalyş
  1. Islär seslenme we 48 sagadyň dowamynda zatlar bilen iş salyşyňhil meselesi bar bolsa
  2. Islärýük daşamakda adam sebäpleri sebäpli posylkalar ýitirilen ýa-da zeper ýeten bolsa, çalyşmagy iberiň.
  3. Will cahyrky müşderilerden seslenme alyň we wagtynda düzediş giriziňe
6. Kataloglary täzelemek

Iň soňky kataloglary her çärýekde / aýda / hepdede wagtynda paýlaşar

Boljakmy?köp öndürmeli20-Hepdede 50 täze gelen

7.Storefront täzelenişi (Offline)

Zerur bolsa dükany bezemäge kömek eder, meselem, stil, reňk, önüm bezegi, afişalar, bildiriş tagtalary we ş.m.

10. Bazar gözlegleri

Mümkin bolan talaplar, artykmaçlyklar, bazaryň ýagdaýy, paýlaýyş kanaly, baha, gaplamak we ş.m. ýaly maksatly bazara esaslanýan ahyrky müşderi toparlaryny ýerleşdiriş derňewini üpjün eder.

 

11.One-Stop Custom Service

Önümiň özleşdirme talaplaryna laýyklykda bir gezeklik hyzmat berer.Önümiň özi bilen birlikde, “Ideas-Design-Production-Packing-Shipping” -den birnäçe hyzmatlary hem berip biler

12. Meşhurlaryň täsiri

Marka we satuwy ösdürmek üçin dünýädäki internet meşhurlary bilen hyzmatdaşlyk eder

13. Iki marka

Iki kompaniýanyň nyşanyny önümlere goýar, hatda goşa marka täsir etmek üçin Win-Win gazanmak üçin gaplama

14. Bazar goldawy

Tanyşdyrarhepdelik, aýlyk we çärýekdesales mahabat meýilnamasyor sarp ediş strategiýalary, ýerli sarp ediş endiklerine laýyklykda hünärmen toparlarymyz tarapyndan uly maglumatlary derňemek we önümleri we satuw ugruny wagtynda sazlamak.

15. Mahabat

Her ýyl uly mahabat býudjeti bolar, tGoogle we beýleki ýerlerde mahabatmeşhur söwda web sahypasys, markanyň bütin dünýäde ýaýramagyny üpjün etmek.

 

Has giňişleýin maglumatbilen habarlaşyň.