BIZE GOŞUL

BIZI BILEN

XINZIRAIN 1998-nji ýylda esaslandyryldy, aýakgap öndürmekde 23 ýyl tejribesi bar.Zenan aýakgap kompaniýalarynyň biri hökmünde innowasiýa, dizaýn, önümçilik, satuw ýygyndysy.Şu wagta çenli 8000 inedördül metrden gowrak önümçilik bazasy we 100-den gowrak tejribeli dizaýner bar.10,000-den gowrak müşderä hyzmat etdik, köp adama aýakgaplaryny owkalamaga, esasy pursatlaryny döretmäge kömek edýäris.

BIZ size umyt baglaýarys

1.Biziň bazaryňyzy ýeterlik derejede bilýärsiňiz we önümiňiz barada ýeterlik bilimiňiz bar diýip umyt edýäris, dizaýnerlerimiz önümiňizi kämilleşdirmäge kömek eder.
2. Siziň käbir satuw ukybyňyz bar diýip umyt edýäris, elbetde, on ýyldan gowrak onlaýn we awtonom satuw tejribämiz bar we işiňiz üçin kömek we maslahat berip bileris.
3. Işiňizi alyp barmak üçin käbir býudjet taýýarlamaly.
Has jikme-jik soraglar üçin geňeşçilerimiz size tassyklamaga kömek eder.

BIZ goldaw berýäris

1. Özbaşdak goldaw:

Iň täze düzülen dizaýnlary size yzygiderli maslahat bereris we beýleki söwdagärler bilen girdeji gazanmak üçin umumylaşdyrylan özleşdiriş programmamyza gatnaşyp bilersiňiz, ýöriteleşdirilen dizaýnlaryňyz arzanladyşdan peýdalanar.

2. Netijeli işlemek :

Agentimiz boluň, ynamyňyzy alyň, Mugt nusgalary berip bileris, has çalt gaýdyp hyzmat edip bileris we iň täze önüm katalogyny hödürläris we täzeläris.

3.Biznes kömegi:

On ýyldan gowrak dükan amallarymyz we satuw tejribämiz bar, işiňiz üçin tejribe maslahatyny we maglumat goldawyny berip bileris.

KOREBIR ......

Has giňişleýin maglumat, haýyşyňyzy bize iberiň 24 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.