Markaňyzy ýöriteleşdirilen beýik ökjeli nasos we sumkalar bilen guruň.

Adaty aýakgap we sumka bilen moda markaňyzy guruň

Aýakgap dizaýnlaryňyz müşderileriň ünsüni özüne çekýän bolsa, marka meýilnamaňyza sumka goşmagy göz öňünde tutup bilersiňiz.Şeýlelik bilen, müşderileriňiziň wagtyny we giňişligini has köp eýeläp, markaňyza has köp täsir edip we täsir edip bilersiňiz.

Onda aýakgaplaryňyzy we sumkalaryňyzy nädip düzmeli?

Esasy reňklere we nagyşlara üns beriň.Birmeňzeş agdyklyk edýän aýakgaplary we sumkalary saýlap ýa-da biri-birine gapma-garşy reňkler bilen goşup bilersiňiz.Şeýle hem, umumy reňk shemasy bolýança gül, haýwan çap etmek ýa-da geometrik ýaly dürli nagyşlary garyşdyryp we deňeşdirip bilersiňiz.

x nazirin beýik ökjeli we sumka gök we ak reňkli dizaýn2
x nazirin beýik ökjeli we sumka gök we ak reňkli3
x nazirin beýik ökjeli we sumka gök we ak reňkli dizaýn1

Bu aýakgaplar we sumkalar gök we ak hytaý stilinde.Şol bir markanyň dizaýny hökmünde aç-açan tanalýar.

Şonuň üçin markanyň dizaýny şeýle möhüm, müşderiniň ünsüni özüne çekmeli, şol bir wagtyň özünde beýleki markalardan tapawutlanýar.

 

e81fab4cc5b7717b831226aa473e419

Bu suratdaky aýakgap we sumka bir stilde däl.Müşderiňiz wepaly janköýeriňiz bolsa we her gün aýakgabyňyzy geýip, sumkaňyzy göterip çyksa, ýekeje önümiň dizaýny gowy bolsa-da, beýle oýun gözüňi özüne çekmez.

Materiallar we reňk hakda saýlaň

Materiallary gabat getiriň.Deriden, süetden ýa-da kanwadan birmeňzeş ýa-da meňzeş materiallardan ýasalan aýakgaplary we sumkalary saýlap bilersiňiz.Bu sazlaşykly we ýalpyldawuk görnüş döredip biler.Şeýle hem, gyzyklanma we ölçeg goşmak üçin mat, metal ýa-da düşek ýaly dürli dokumalar bilen oýnap bilersiňiz.

Coloreke reňk palitrasyny ýa-da bitarap äheňleri saýlaň.Jebis we owadan görnüş döretmek isleseňiz, pastel, şaý-sepler ýa-da ýer tonlary ýaly bir reňkli maşgaladaky aýakgaplary we sumkalary saýlap bilersiňiz.Şeýle hem, islendik zat bilen gabat gelýän gara, ak, çal, goýy ýa-da goňur ýaly bitarap reňklere gidip bilersiňiz.

XINZIRAIN, dizaýn we aýakgap ýasamakda 25 ýyldan gowrak aýakgap öndüriji, indi OEM / ODM sumka hyzmatyny edýäris.

Biz bilen habarlaşyň aýakgaplaryňyzy we sumkalaryňyzy düzmek üçin pikirleriňizi bize görkeziň.

 


Iş wagty: Apr-11-2023