OEM we ODM HYZMATY

BIZ DÜZGÜN EDIP BOLANOK

XINZIRIAN, aýakgap dizaýn etmekde we öndürmekde 24 ýyldan gowrak tejribesi bolan köwüş öndüriji.

Indi has köp adama öz markasyny döretmäge we hekaýalaryny has köp adama aýdyp bermäge kömek edip bileris.

Esasy pursatlaryny döretmek üçin.

Aýakgabyňyzy şu ýere basyň

XINZIRAIN dünýädäki müňlerçe eýeçilik markalaryna üznüksiz özleşdirme hyzmatlaryny hödürleýär.

Müşderilerimiz bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga we ýeňiş gazanmak üçin hyzmatdaşlyga çalyşýarys.

Önüm dolandyryjylarymyz we dizaýn toparymyz, pikirleriňizi goldamaga we dizaýnlaryňyz we işiňiz üçin konstruktiw çözgütler bermäge taýyn.

Aýakgabyňyzy şu ýere basyň

Aýakgabyňyzyň dizaýnynyň eskizini bize hödürläp, aýakgabyňyzy özleşdirmäge başlap bilersiňiz,

Ora-da bolmasa, önümlerimiziň katalogyndan nusga aýakgap saýlap, dizaýnyňyzy stiline esaslap.

MATERAILLAR WE Reňkler

XINZIRAIN-iň doly üpjünçilik zynjyry goldawy bar

Dürli materiallary we reňk saýlamalaryny berip biler

Hatda käbir ýörite materiallar

Hususy LABLE we LOGO

Logotip marka şekiliniň gönüden-göni şekillendirilişidir we adatça daşky, içki örtükde we aýakgabyň ýokarky böleklerinde peýda bolýar.

Öz dizaýn logotipiňizi köwüşlere ýerleşdirip bilersiňiz, ýa-da başgaça, XINZIRAIN aýakgaplaryna ýerleşdirip bilersiňiz.

Hawa, BIZI WH KÖMEK ÜÇIN IAT GOWY KATALOGymyz bar

Marka gaplama

Aýakgap ýasamakdan başga-da, bir topar ygtybarly marka gaplaýyş hyzmatlaryny, şol sanda sumka, sowgat gutusy we aýakgap gutusy hödürleýäris.