XINZIRAIN omörite towşan sütükleri, beýik dabany uzyn dyz uzyn aýakgaplaryny görkezýär

Gysga düşündiriş:

XINZIRAIN omörite towşan sütükleri, beýik dabany uzyn dyz uzyn aýakgaplaryny görkezýär

Aşakdaky nokatlar:

1.Dizaýnlar:ideýalaryňyzy ýa-da gödek skatlaryňyzy paýlaşyp bilersiňiz, aýakgaplaryňyzy suratlaryňyza görä ýasap bileris

2.Materiallar:insole / outsole / topuk materialy / astar: saýlap boljak islendik material: HAKYKY DURMUŞ, PU, ​​Mircoleather, jean / denim… .. we reňkler

3.Daban görnüşi ýa-da platforma görnüşi, hawa, muny siziň dizaýnyňyz üçin edip bileris.

4.Logotip:aýakgapdaky islendik nyşan: dil, daşky, ýokarky, gapdal ……

5.Reňk / Ölçeg / Daban beýikligi / gaýyş / fermuar

Has giňişleýin maglumatşu ýere basyň.

Siziň nämäni gyzyklandyrýandygyňyzy bilýäris, mynasyp aýakgap ýasamagy maksat edinýäris, olar siziň öwgäňize laýyk, biz siziň saýlamagyňyzy isleýäris.

Islendik soragyňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.


Haryt maglumatlary

Amal we gaplama

XINZIRAIN NYLLYK WAKASY

Haryt bellikleri

Omörite ýasalan aýakgap Gysga maglumatlar

Shoes Aýakgaplaryň hemmesi adaty.

Shoes Aýakgabyňyzy ýasamak, gaýtadan işlemekden 5-15 gün aralygynda bolup biler
sargydyňyz ýa-da dizaýnlaryňyza görä.
US ABŞ, Kanada, Europeewropa, hawa, dünýä derejesinde eltip berýäris

✔ Gymmat bahasy: Aýakgabyň bahasy 1, soňky ýasalan aýakgaplaryňyzyň hemmesi birmeňzeş stilde gabat gelýär
This Bu stili başga dizaýnda haladyňyzmy?

Sag tarapda bize sorag ýa-da habar ibermegiňizi haýyş edýäris

XinziRain adaty aýakgap Aýallaryň ululygy diagrammasy

ABŞ-SIZE 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
EU-SIZE 35 35 36 36 37 37 38 38
ABŞ-SIZE 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EU-SIZE 39 39 40 40 41 42 42 43

Çalt Jikme-jiklikler

Model belgisi: KHB-Y100901
Möwsüm: Gyş, tomus, bahar, güýz
Daşarky material: Kauçuk
Astar materialy: Pagta mata
Nusga görnüşi: Haýwan yzlary
Osapylmagyň görnüşi: Süýşmek
Boot beýikligi: Dyzdan ýokary
Orta material:
Kauçuk
Reňk:
Sary / Goňur
Jyns:
aýal
Aýratynlyk:
Beýleki, Çalt guratmak, gaty geýmek, beýikligi ýokarlandyrmak
Görnüşi:
Gündelik geýim
Açar sözler:
Dyz epmek
Wagt:
Iş / gündelik durmuş
Dabany:
8 sm
MOQ:
3 jübüt

Has giňişleýin

Aýal-gyzlar aýakgaplary Hususlaşdyrmak kompaniýamyzyň esasy önümidir.Aýakgap kompaniýalarynyň köpüsi aýakgaplary esasan adaty reňklerde dizaýn etseler-de, dürli reňk görnüşlerini hödürleýäris.Aýratyn-da, reňk opsiýalarynda 50-den gowrak reňk bar bolan aýakgap kolleksiýasynyň hemmesi düzülip bilner.Reňk düzmekden başga-da, dabanyň galyňlygyny, dabanyň beýikligini, ýörite marka nyşanyny we ýeke-täk platforma görnüşlerini hödürleýäris.

XINZIRAIN HYZMAT HYZMATY ARAGATNAŞYGY

Üç ýolhabarlaşmak üçin: aýakgaplaryňyzy adaty görnüşde bize ibermek ýa-da köwşümiziň bahasyny soramak

24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

1. Sag tarapdan soragnamany dolduryň we iberiň (e-poçtaňyzy we whatsapp belgiňizi dolduryň)

2. E-poçta iberiň:tinatang@xinzirain.com.

3. Onlaýn goşuň whatsapp hyzmaty +86 15114060576

HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy hyzmatlar we çözgütler.

 • XinziRain ýörite aýakgap hyzmaty2
 • OEM we ODM HYZMATY

  Aýakgap dizaýnlaryňyzy alanyňyzdan soň, tassyklamak üçin gödek bir nusga taýýarlarys, Soňra ähli jikme-jiklikler tassyklanandan ýa-da taýýarlanylandan soň 5-7 günüň içinde gutarjak iň soňky nusgany taýýarlaýarys.

  xingziyu (2) xingziyu (3) • Öňki:
 • Indiki:

 • H91b2639bde654e42af22ed7dfdd181e3M.jpg_

  XINZIRAIN NYLLYK