“XinziRain” adaty topuk çelegi, reňkli tegelek aýakgaplary ýasady

Gysga düşündiriş:

Süýt materialy, özleşdirilip bilinýän reňk we materiallar bilen, çeňňege aňsat goýulsa, ýöriteleşdirilen marka logotipiňiz bilen janlanar.

ýokarky süet, PU insole, adaty reňkli aýal aýakgap

Daban beýikligi 12 sm

Ölçeg aralygy: ABŞ ululygy: 4-13, EUB ululygy 34-46

Aýakgabyň ululygy ýa-da marka nyşany?msgiňizi bize goýmagyňyzy haýyş edýäris.

- - - - - - - - - - - -
Baha:

Arkaýyn bolmagyňyzy haýyş edýäris, adatça Amazon ýaly howpsuz Alibaba-da edilýär, resmi web sahypamyzda baha goýmaýarys, bcz zawod, müşderilerimiz üçin aýal aýakgaplaryny ýöriteleşdirmegi maksat edinýäris, GIZLI YLALAŞYGY ýerine ýetirýäris, edýäris müşderilerimiziň adaty ýasalan aýakgaplaryny satmaň.

 


Haryt maglumatlary

Amal we gaplama

XINZIRAIN NYLLYK WAKASY

Haryt bellikleri

Omörite ýasalan aýakgap Gysga maglumatlar

Shoes Aýakgaplaryň hemmesi adaty.
Shoes Aýakgabyňyzy ýasamak, gaýtadan işlemekden 5-15 gün aralygynda bolup biler
sargydyňyz ýa-da dizaýnlaryňyza görä.
US ABŞ, Kanada, Europeewropa, hawa, dünýä derejesinde eltip berýäris

✔ Gymmat bahasy: Aýakgabyň bahasy 1, soňky ýasalan aýakgaplaryňyzyň hemmesi birmeňzeş stilde gabat gelýär
This Bu stili başga dizaýnda haladyňyzmy?

Sag tarapda bize sorag ýa-da habar ibermegiňizi haýyş edýäris

“XinziRain” KÖMEK ZENANLAR SIZI BÖLÜMI
ABŞ-SIZE 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
EU-SIZE 34 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5
CN-SIZE 35 36 36 37 38 38 39 40
FUTLENGTH 22.5 22.8 23.1 23.5 23.8 24.1 24.5 24.8
ABŞ-SIZE 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EU-SIZE 39 40 41 42 43 44 45 46
CN-SIZE 40 41 41 42 43 44 45 46
FUTLENGTH 25.1 25.4 25.7 26 26.5 27 27.5 28

 

Aýakgaplary sazlamakda pes MOQ, amatly ölçegdäki tegelek barmak, has ýumşak aýakgaplary, balet aýakgaplaryny düzmek isleseňiz, bize habar iberiň, özüňize zerur bolsa, gözleg iberiň, biz hem dünýä iberýäris.

topuk çelegi adaty tegelek tegelek aýakgap (9)

Mundan başga-da, iň oňat nusgawy lýuks marka dizaýner aýakgaplaryny hödürleýärisLV / GUCCI / DIOR / VERSACE / Kristian Louboutin / Walentino / Prada / Tory Burch .....

Aýal-gyzlar aýakgaplary Hususlaşdyrmak kompaniýamyzyň esasy önümidir.Aýakgap kompaniýalarynyň köpüsi aýakgaplary esasan adaty reňklerde dizaýn etseler-de, dürli reňk görnüşlerini hödürleýäris.Aýratyn-da, reňk opsiýalarynda 50-den gowrak reňk bar bolan aýakgap kolleksiýasynyň hemmesi düzülip bilner.Reňk düzmekden başga-da, dabanyň galyňlygyny, dabanyň beýikligini, ýörite marka nyşanyny we ýeke-täk platforma görnüşlerini hödürleýäris.

XINZIRAIN HYZMAT HYZMATY ARAGATNAŞYGY

Üç ýolhabarlaşmak üçin: aýakgaplaryňyzy adaty görnüşde bize ibermek ýa-da köwşümiziň bahasyny soramak

1. Sag tarapdan soragnamany dolduryň we iberiň (e-poçtaňyzy we whatsapp belgiňizi dolduryň)

2. E-poçta iberiň:tinatang@xinzirain.com.

3. Onlaýn goşuň whatsapp hyzmaty +86 15114060576

Alyjylaryň synlary

HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy hyzmatlar we çözgütler.

 • XinziRain ýörite aýakgap hyzmaty2
 • OEM we ODM HYZMATY

  Aýakgap dizaýnlaryňyzy alanyňyzdan soň, tassyklamak üçin gödek bir nusga taýýarlarys, Soňra ähli jikme-jiklikler tassyklanandan ýa-da taýýarlanylandan soň 5-7 günüň içinde gutarjak iň soňky nusgany taýýarlaýarys.

  xingziyu (2) xingziyu (3) • Öňki:
 • Indiki:

 • H91b2639bde654e42af22ed7dfdd181e3M.jpg_

  XINZIRAIN NYLLYK